MILJÖ- & KVALITETSPOLICY

Biototal arbetar med en ständig förbättring av våra egna och kunders processer. För oss är det därför naturligt och viktigt att vara både Miljö- och Kvalitetssäkrade enligt ISO 14001 respektive 9001. Biototal är dessutom KRAV-certifierade sedan 2015!

Vår miljö- och kvalitetspolicy

Biototal är ledande på att utveckla ekonomiska värden och miljönytta ur olika bi- och restprodukter samt möjliggöra långsiktigt hållbara kretslopp mellan stad, land och hav. Lika naturligt att se stallgödseln som en resurs inom den egna gården är det för oss att se olika bi- och restprodukter inom stad och samhälle som resurser inom den gröna sektorn.
Vår målsättning är att vi tillsammans med våra kunder och leverantörer ständigt ska utveckla och förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete för att kunna uppfylla kunders och andra intressenters krav, så långt det är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt.
För att kunna leverera mervärde till våra kunder utgår vi från följande kvalitetsaspekter:

  • Leverera i rätt tid
  • Leverera till rätt pris
  • Leverera med rätt kvalitet
  • Leverera produkter som är långsiktigt hållbara

För att uppfylla relevanta miljöaspekter arbetar vi för att:

  • Följa och hålla oss uppdaterade med de lagar och förordningar som vi berörs av
  • Ständigt pröva vår verksamhet utifrån ett kretsloppsperspektiv
  • Hushålla med resurser, exempelvis gällande transporter och energianvändning, ur ett miljöekonomiskt perspektiv
  • Ligga i framkant vad gäller information, kunskap och engagemang

Vid bedömning av affärspartners ska såväl ett aktivt miljö- som kvalitetsarbete betraktas som en merit.