Bra för miljön och samhället

För att skapa ett grönt växtskikt krävs stora mängder material per hektar. Att använda jungfruligt material belastar miljön. 
Materialet vi använder för att bygga upp en grönyta består av restprodukter. Återvinning av dessa produkter är både bra för miljön och bidrar till ett hållbart samhälle. 

Slam

Vi använder näringsrikt slam som sluttäckningsmaterial, som både förbättrar växternas etableringsförmåga och bidrar till minskad risk för erosion i brantare partier. 
Slammet blandas med andra material för att det ska innehålla rätt halter av olika ämnen och inte överskrida nivåer och riktlinjer angivna av naturvårdsverket. 
Vi gör noggranna analyser av allt material vi blandar och ser till att växtskiktmaterialet vi sprider ut har de egenskaper det behöver och håller sig inom angivna gränser.

Övrigt material

För att materialet vi använder vid sluttäckningar ska ha de bästa egenskaperna och hålla sig inom riktlinjerna blandar vi slam med andra material. Vi ber om analyser på allt material vi får in och lägger sedan in värdena i våra blandningsfiler. Då ser vi vilka material och i vilka mängder vi ska blanda för att få en optimal slutprodukt. De material vi använder för att blanda med slammet är bland annat fiberslam och fibermull från skogsindustrin, kalk från pappersindustrin samt gips från byggbranschen.

Vi tar vårt ansvar

Biototal ser till att tillstånd från respektive tillsynsmyndighet finns för transporter, mellanlagring samt för användning av slam och annat material.
För att ytterligare minska eventuell påverkan på miljön följer vi även interna föreskrifter för hantering av slam och andra produkter i samband med mottagande och utläggning.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta våra experter!

Lars Björnfot

Affärsområdeschef Grön Resurs
0708-46 99 08