Kommuner & reningsverk

Vi hjälper kommuner och reningsverk att hitta lösningar för att sluta kretsloppet mellan stad, land och hav. Med vår kunskap och erfarenhet av regelverk, miljö, logistik och affärsnytta hjälper vi till att ta fram miljömässiga och kostnadseffektiva lösningar. Vårt främsta syfte är att förbättra kvaliteten samt verka för ett mer effektivt miljöarbete. 

Utbildning

För att kunna möta kommande lagkrav behöver kommuner och reningsverk ett strukturerat uppströmsarbete. Vi erbjuder en heldagsutbildning som ger en översikt av vad uppströmsarbete är, vem det berör och hur det praktiskt kan gå till. 
Vi erbjuder även en utbildningsträff där beslutsfattare lär sig värdet av rena kretslopp hur de strategiskt kan arbeta mot nationella miljömål.
Dessutom kan vi bistå med skräddarsydd information om kretslopp till skola, allmänhet, industri och politiker. 

Klusterkoncept

Tillsammans är vi starkare, en devis vi skriver under på. När man hjälps åt och drar nytta av varandras erfarenheter kommer de smartaste idéerna fram. 
Vårt klusterkoncpet innebär regelbundna träffar för grannkommuner där vi agerar nätverkssamordnare och kunskapsförmedlare.
Klustrets ändamål beslutas av deltagarna. Övergripande inom uppströmsområdet eller att jobba fokuserat med ett specifikt projekt – valet är ert. Ett forum med öppen atmosfär där erfarenheter delas, samarbeten initieras och mål uppnås! 

Information till allmänheten och industrier

Behöver er kommun hjälp med att nå ut till allmänheten kan vi hjälpa er med informationskampanjer, upplysande information på er hemsida samt öppna föreläsningar. 
Många industrier har bristfällig kunskap om hur reningen på ett verk fungerar och hur de kemikalier som används i verksamheten kan påverka rening, miljö och kretslopp. Vi besöker industrier och företag för att sprida kunskap och öka medvetenheten om vilken påverkan just deras verksamhet har på vatten- och slamkvaliteten.

Bemanning

Vid föräldraledighet, sjukfrånvaro och tjänstledighet behövs resurser för en tidsbegränsad period. En kort anställning tenderar att bli dyrt. Ett mindre kostsamt alternativ är att hyra in personal från oss som redan är insatt i uppströmsarbete. 
Vi fyller det behov som finns, oavsett om det handlar om avgränsade projekt, deltid eller heltid.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta våra experter!

Matilda Olstorpe

Affärsområdeschef Cirkulär Innovation
0732-01 01 25