AgroSea – Vi omvandlar miljöproblem till värdefulla resurser

Övergödning beror på näringsläckage av kväve och fosfor, vilket orsakar algblomning, syrefria bottnar och igenväxning. Vattenväxterna, exempelvis vass, vi skördar för att minska övergödningen består av organiskt material och är lämpliga att använda som substrat i en biogasanläggning. Då får vi alla positiva vinster som finns med de förnyelsebara bränslena biogas och biogödsel.  

Vi berör 9 av 16 miljömål


Genom att skördade vattenväxter används som substrat i biogasanläggningar berör vi 9 av de 16 miljömålen. Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, hav i balans samt levande kust och skärgård, myllrande våtmarker, god bebyggd miljö samt ett rikt växt- och djurliv.

Effektiv rening


Skörd av vattenväxter renar tre gånger så effektivt som dagens våtmarker till en tredjedel av priset. Genom att skörda vass och andra växter bidrar vi dessutom till den biologiska mångfalden på ett positivt sätt. Vi har sedan 2008 gjort försök i åar, sjöar, våtmarker och nu senast i Sankt Annas skärgård med ett gott resultat.

Våra insatser har stor påverkan

Skörd av 5000 ha vass gör att:
1 00 ton fosfor återvinns
1 000 ton kväve återvinns
CO2-utsläppen minskar med 45 000 ton
3 300 ton handelsgödsel ersätts av biogödsel
140 GWh förnyelsebar biogas produceras, cirka 7 000 villor

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta våra experter!

Matilda Olstorpe

Affärsområdeschef Cirkulär Innovation
0732-01 01 25